A képre kattintva új tartalmat jeleníthet meg!A Katolikus Egyház KatekizmusaMária eleve elrendelése


488 ,,Isten elküldte a Fiát'' (Gal 4,4), de hogy testet alkosson neki, [Vö. Zsid 10,5.] úgy akarta, hogy abban egy teremtmény szabadon együttműködjék. A feladatra, hogy Fiának anyja legyen, Isten öröktől fogva kiválasztotta Izrael egy leányát, egy fiatal zsidó leányt a galileai Názáretből; egy szüzet, ,,aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese, és a szűz neve Mária'' (Lk 1,26--27).


,,Az irgalmasság Atyja pedig úgy akarta, hogy a megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igenje; mivel hogy asszony volt részes a halál előidézésében, asszonynak legyen része az élet visszaszerzésében is.'' [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium, 56; vö. 61.]

489 Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, [Vö. Ter 3,15.] és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. [Vö. Ter 3,20.] Ennek az ígéretnek erejéből Sára magas kora ellenére fiút fogant. [Vö. Ter 18,10--14.] Isten, minden emberi remény ellenére azt választja ki, amit erőtlennek és gyöngének tartottak, [Vö. 1Kor 1,27.] hogy ígérete iránti hűségét megmutassa: Annát, Sámuel anyját, [Vö. 1 Sám 1.] Deborát, Rutot, Juditot, Esztert és sok más asszonyt. Mária ,,kiemelkedik az alázatosak és az Úr szegényei közül, akik bizalommal tőle remélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje.'' [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium, 55.]

A Szeplőtelen Fogantatás

490 Máriát, hogy az Üdvözítő Anyja legyen, ,,Isten e nagy feladathoz méltó ajándékokkal látta el''. [uo. 56.] Gábor angyal az üdvözletkor mint ,,kegyelemmel teljest'' köszönti őt. [Vö. Lk 1,28.] Valóban teljesen Isten kegyelmének kellett őt vezérelnie ahhoz, hogy meghívásának üzenetére hitének szabad beleegyezését tudja adni.

491 Az Egyházban a századok folyamán vált tudatossá, hogy Mária, akit Isten ,,eltöltött kegyelemmel'', [Vö. Lk 1,28.] fogantatásától fogva meg volt váltva. Ezt vallja a Szeplőtelen Fogantatás dogmája, melyet IX. Pius által 1854-ben hirdetett ki:

,,A Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatában a mindenható Isten egyedülálló kegyelme és kiváltsága Jézus Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való tekintettel az eredeti bűnnek minden szeplőjétől érintetlenül megóvta.'' [IX. Pius: Ineffabilis Deus bulla: DS 2803.]

492 ,,Az egészen egyedülálló szentség'' teljes ragyogása, mellyel ,,fogantatásának első pillanatától kezdve tündökölt'', [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium, 56.] Krisztustól származik. Mária ,,Fiának érdemeire való tekintettel fenségesebb módon lett megváltva''. [uo. 53.] Az Atya őt minden teremtett személynél jobban ,,megáldotta (...) minden áldással a mennyekben, Krisztusban'' (Ef 1,3). Ő ,,választotta ki'' őt ,,Őbenne a világ teremtése előtt'', hogy szent és szeplőtelen legyen ,,az Ő színe előtt a szeretetben'' (Ef 1,4).

493 A keleti Egyház atyái az Istenanyát ,,Egészen Szent''-nek (Panhagia) nevezik, s úgy ünneplik és magasztalják, mint ,,a bűn minden szennyétől mentes Istenszülőt, akit a Szentlélek alkotott és formált új teremtménnyé''. [uo.] Isten kegyelme által Mária egész élete folyamán mentes maradt minden személyes bűntől.

,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!''

721 Mária, Isten szentséges Anyja, a mindig Szűz, a Fiú és a Lélek küldésének legnagyszerűbb műve az idők teljességében. Az Atya -- az üdvösség tervében, s mivel az Ő Lelke azt majd elő fogja készíteni -- először a lakóhelyet gondolta el, ahol az Ő Fia és az Ő Lelke az emberek között lakhatnak. Ilyen értelemben az egyházi hagyomány a Bölcsességről szóló legszebb szövegeket Máriára vonatkoztatva olvassa: [Vö. Péld 8,1--9,6; Sir 24.] Máriáról a liturgiában úgy beszélünk és énekelünk, mint ,,a Bölcsesség Székéről''.

Máriában kezdenek mutatkozni ,,Isten csodatettei'', melyeket a Szentlélek Krisztusban és az Egyházban fog beteljesíteni:

722 A Szentlélek kegyelmével előkészítette Máriát. Illett, hogy ,,kegyelemmel teljes'' legyen Anyja Annak, akiben ,,testi formában az istenség egész teljessége lakozik'' (Kol 2,9). Mária tiszta kegyelemben, bűn nélkül fogantatott, s mint az összes teremtmény között a legalázatosabb, mindenkinél alkalmasabb volt a Mindenható kimondhatatlan ajándékának fogadására. Gábriel arkangyal helyesen köszönti mint ,,Sion leányát'': ,,Ave!'' azaz 'örvendezzél'. [Vö. Szof 3,14; Zak 2,14.] Mária énekével [Vö. Lk 1,46--55.] Isten egész népe, tehát az Egyház hálaadását is küldi az Atyához a Szentlélekben, mivel bensőjében hordozza az örök Fiút.

723 Máriában a Szentlélek valósítja meg az Atya jóakaratú tervét. A Szentlélektől foganja és szüli a Szűz Isten Fiát. Szüzessége a Lélek és a hit ereje által egyedülálló termékenységgé válik. [Vö. Lk 1,26--38; Róm 4,18.21; Gal 4,26--28.]

724 Máriában a Szentlélek nyilvánítja ki az Atyának a Szűz Fiává lett Fiát. Mária a végső teofánia égő csipkebokra: ő, a Szentlélektől betöltött, megmutatja az Igét testének alázatában, és megismerteti Őt a szegényekkel [Vö. Lk 2,15--19.] és a pogányok zsengéjével. [Vö. Mt 2,11.]

725 Végül a Szentlélek Mária által kezdi Krisztussal közösségbe vinni az embereket, ,,akikre a jó akaratú Isten szeretete irányul'' (ők Isten ,,jó akaratának'' emberei), [Vö. Lk 2,14.] és mindig az alázatosak az elsők, akik Őt elfogadják: a pásztorok, a háromkirályok, Simeon és Anna, a kánai jegyesek és az első tanítványok.

726 A Szentlélek küldetésének végén Mária lesz az ,,asszony'', az új Éva, ,,az élők anyja'', ,,a teljes Krisztus'' anyja. [Vö. Jn 19,25--27.] Ilyen minőségében látjuk együtt a Tizenkettővel: ,,egy szívvel, egy lélekkel áhítatosan imádkozva'' (ApCsel 1,14) ,,az utolsó idők'' hajnalán, amelyet a Szentléleknek kellett ébreszteni pünkösdkor az Egyház kinyilvánításával.

2853 Az ,,e világ fejedelme'' [Vö. Jn 14,30.] fölötti győzelem egyszer s mindenkorra megszületett abban az Órában, amelyben Jézus szabadon halálra adta önmagát, hogy életét ajándékozza nekünk. Ekkor van e világ ítélete, és ekkor ,,vettetik ki'' e világ fejedelme. [Vö. Jn 12,31; Jel 12,11.] Ő ,,vette üldözőbe az Asszonyt'' (Jel 12,13), [Vö. Jel 12,13--16.] de nem érte el: az új ,,Éva'' a Szentlélek ,,kegyelmével teljes'', megőriztetik a bűntől és a halál romlásától (Isten szent Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása és mennybevitele). ,,A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével'' (Jel 12,17). Ezért imádkozza a Lélek és az Egyház: ,,Jöjj el, Uram Jézus'' (Jel 22,17.20), mert az Ő eljövetele fog megszabadítani minket a Gonosztól.Ferenc pápa
2013.07.01.

„Jézus földi élete során nem volt „távvezérelt” Ige. Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatni lelkiismeretünk szavára!”
Magyar Kurír