AZ IMÁDSÁG A KERESZTÉNY ÉLETBEN

Nagy a hit misztériuma. Az Egyház vallja az apostoli hitvallásban és a szentségi liturgiában ünnepli, hogy a hívők élete a Szentlélekben hasonlóvá váljék Krisztushoz az Atyaisten dicsőségére. Ez a misztérium tehát igényli, hogy a hívők higgyék, ünnepeljék és belőle éljenek, eleven és személyes kapcsolatban az élő és igaz Istennel. Ez a kapcsolat az imádság.

MI AZ IMÁDSÁG?

Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.

AZ IMÁDSÁG MINT ISTEN AJÁNDÉKA

Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez: vagy a szükséges javak kérése Istentől. Vajon honnan beszélünk, amikor imádkozunk? Saját gőgünk és akaratunk magasából, vagy az alázatos és töredelmes szív mélységeiből? Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Az alázat az imádság alapja. Mi nem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. Az alázatosság fölkészít arra, hogy megkapjuk az imádság ingyenes ajándékát: az ember Isten koldusa.

Ha ismernéd Isten ajándékát! Az imádság csodája éppen itt mutatkozik meg, a kutaknál, melyekhez jövünk, hogy a vizünket keressük: itt jön Krisztus minden ember elé, Ő az első, aki minket keres és inni kér. Jézus szomjazik, kérése a ránk vágyódó Isten mélységeiből jön. Az imádság, akár tudjuk, akár nem, Isten szomjúságának és a mi Isten utáni szomjúságunknak a találkozása. Isten szomjazik arra, hogy mi szomjazzuk Őt.

Talán te kérted volna, és ő élő vizet adott volna neked. Kérő imádságunk paradox módon válasz. Válasz az élő Isten panaszára: Engem, az élő vizek forrását elhagytak, hogy ciszternákat ássanak maguknak, repedt falú ciszternákat, a hit válasza az üdvösség ingyenes Ígéretére, a szeretet válasza az egyetlen Fiú szomjúságára.

AZ IMÁDSÁG MINT SZÖVETSÉG

Honnan fakad az ember imádsága? Bárhogyan nyilatkozik meg az imádság (mozdulatokban és szavakban), az egész ember imádkozik. De a hely megjelölésére, ahonnan az imádság fakad, a Szentírás a lélekről, olykor a szellemről, de a leggyakrabban (több mint ezerszer) a szívről beszél. A szív imádkozik. Ha a szív távol van Istentől, az imádság üres.

A szív lakás, ahol vagyok, ahol lakom (a sémi vagy bibliai kifejezéssel: ahová "alászállok"). Titokzatos középpontunk, melyet sem a tulajdon értelmünk, sem más emberek nem tudnak megragadni; egyedül Isten Lelke képes vizsgálni és megismerni. Pszichikai törekvéseink legmélyén a szív a döntés helye. Az igazság helye, ahol az életet vagy a halált választjuk. A találkozás helye, ahol Isten képmásaként kapcsolatban élünk: a szív a Szövetség helye.

A keresztény imádság szövetségi kapcsolat Isten és az ember között Krisztusban. Isten és az ember cselekedete. A Szentlélekből és belőlünk fakad. Isten emberré lett Fiának emberi akaratával egyesülve teljesen az Atyára irányul.

AZ IMÁDSÁG MINT KÖZÖSSÉG

Az új Szövetségben az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata végtelenül jó Atyjukkal, az Ő Fiával, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Az Ország kegyelme a szent és királyi Háromság (...) és teljes lelkünkkel vele egyesült önmagunk szemlélése. Így az imaélet állapotszerű lét a háromszor szent Isten jelenlétében és a vele való közösségben. Ez az életközösség mindig lehetséges, mert a keresztség által egyek lettünk Krisztussal. Az imádság keresztény, amennyiben kommunió Krisztussal és kiterjed az Egyházban, mely az Ő Teste. Dimenziói Krisztus szeretetének dimenziói.


A képre kattintva a keresztút érhető el !


Ma ezer hang között is meghallhatom a Te hangodat:"Jöjj és kövess !"
/a szövegre kattintva elindíthatja a Keresztút diát!/.


Hitvallásunk

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.


Legfőbb imádságunk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.


A titkok a képre kattintva érhetők el!

Rózsafüzér

A rózsafüzér imádság az evangélium rövid összefoglalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetű ima litániaszerű ismétlése elmélkedésre indít, s ugyanakkor felemeli lelkünket. A rózsafüzér elősegíti a szemlélődést, a belső béke, harmónia kialakítását a szív emelkedettségét. A rózsafüzér nem csupán képletes rózsaillathoz hasonló kedves gondolatcsokor, amellyel a Szűzanyát és Gyermekét, az Úr Jézust köszöntjük, hanem / a látók szerint / valódi virágfüzérek, melyek lassan formálódnak ki és minden tized végén virággyűrűkként emelkednek fel, a Mennyei Atyához.

A rózsafüzérbe iktatott gondolatok a titkok.
Mindig az Üdvözlégy ima szövegét bővítjük vele
a Jézus szó után. Az imát örvendetes, világosság, fájdalmas ill. dicsőségesnek híjuk aszerint, hogy az Úr Jézus megtestesülésével, nyilvános életével, megváltói szenvedésével, vagy föltámadásával kapcsolatosak a titkok.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és
pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges,
s csütörtökön a világosságos
titkokat szokás mondani.

A Szűzanya fatimai jelenése óta engesztelő
fohászokat is fűznek az imába.
Bekezdésre és berekesztésre:
„ Úr Jézus, irántad való szeretetből a bűnösök
megtéréséért és a megbántások engesztelésére,
amelyeket Szűz Mária szeplőtelen szíve
ellen elkövetnek.”
Minden tized /dicsőség /után:

„Úr Jézus / Óh, Jézusom /, bocsásd meg bűneinket!
Ments meg minket a pokol tüzétől!
Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat
Akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Ámen.


II. János Pál pápa imája a Hivatások Világnapján

Szent Atyánk, tekints erre az emberiségre,
amely az első lépéseket teszi meg az új évezredben.
Életére még erősen rányomja bélyegét
a gyűlölet, az erőszak, az elnyomás,
de az igazságosság, az igazság, és a kegyelem iránti éhség
még nem tűnt el sok ember szívéből,
akik várják, hogy valaki elhozza a megváltást,
amelyet te, Fiad, Jézus által vittél végbe.
Az evangéliumnak legyenek bátor hirdetői,
a szenvedő emberiségnek nagylelkű szolgái.
Kérünk, küldj Egyházadba szent papokat,
akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet.
Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt,
hogy megmutassák a világnak a te szentségedet.
Küldj szőlődbe szent munkásokat,
akik lángoló szeretettel dolgoznak,
és a Szentlélektől indíttatva elvigyék Krisztus megváltását
egészen a föld végső határáig.
Ámen.


Dicsőség - Ó, Jézusom...

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.


II. János Pál pápa imádsága a békéért

Atyáink Istene,
nagy és teljes irgalmú,
mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed,
és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen
és minden fajú és származású embert
egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború,
visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború,
a szomorúság és erőszak útvesztője;
Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja!
Máriával, Jézus anyjával együtt
újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
amelyek gyümölcsözőbbek,
mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait.
Soha többé háborút!

Ámen.Ferenc pápa
2013.07.01.

„Jézus földi élete során nem volt „távvezérelt” Ige. Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatni lelkiismeretünk szavára!”
Magyar Kurír